הגדרות

בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים, המשמעויות שלהלן:
"האתר" אתר "Spacez", שכתובתו היא: www.spacez.co.il , לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים, כפי שיהיו מעת לעת.
"גולש"– כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני האתר, שאינו מפרסם. גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי הנהלת האתר כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ושימוש באתר.
"מפרסם"– אדם או תאגיד אשר מעוניינים לעשות שימוש באתר לצורך פרסום באתר ו/או בלוחות האתר ו/או בבאנרים.
"משתמש"– לרבות גולש ומפרסם.

כללי

אתר "Spacez" הינו אתר אינטרנט המאגד תחת קורת גג אחת הצעות ו/או מודעות של משרדים ו/או נכסים, חללי עבודה שיתופיים, חללי אירועים, חדרי הרצאות, מתחמי עבודה מסוגים שונים וכיו"ב ( להלן:" החללים") להשכרה המפורסמים להשכרה/מכירה על ידי בעליהםשל החללים ו/או משווקי החללים ו/או מי מטעמם.

האתר מביא מידע אינפורמטיבי בלבד, כפי שהתקבל על ידי המפרסמים ו/או כפי שמופיע על גבי המודעות ואיננו מבצע השוואת כדאיות ו/או איננו מציג כל המלצה ו/או אזהרה ו/או הסתייגות בקשר למשרד, למעט המידע האינפורמטיבי כפי שהתקבל על ידי בעלי המשרדים ו/או המשכירים ו/או המפרסמים ו/או מי מטעמם.

האתר רשאי להעביר פניות של גולשי האתר -"לידים" אל בעלי העסקים המפורסמים באתר.

התקנון המופיע מנוסח לשם הנוחות בלבד בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לכלל המינים.

גלישה ושימוש בשירותים והכלים הנמצאים בו, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.

בכדי להשתמש בשירותים הקיימים באתר, הינך מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים במסמך זה במלואם.

האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות את תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו.

התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.

השימוש במידע באתר ובשירותיו לכל מטרה שהיא מצריכה את אישור הנהלת אתר "Spacez".

השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם סודיות והמשתמש ישמור עליהן ולא יעביר או יפיץ אותם לגופים או לאנשים אחרים, אלא אם קיבל הסכמה בכתב מהנהלת האתר.

שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

בקשר למפרסמים באתר, הרי שלאחר תקופת ההתחייבות כאמור ולתשלום בגינה, המפרסם רשאי בכל עת להודיע 30 יום מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות, במסירת הודעה להנהלת האתר בכתובת הדואר האלקטרונית: [email protected]

ככל שלא תימסר הודעה כאמור, האתר רשאי להמשיך להציג ו/או לא להציג את כרטיס המפרסם לאחר תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המנוי מקנה זכות לכרטיס מפרסם עבור משתמש בודד בלבד המתייחס לחלל עבודה אחד בלבד. כלומר לכל מנוי ניתן לעשות שימוש בחלל אחד מהבחינה הפיזית, הגם אם לחברה לאדם המשתמש באתר ישנם חללים נוספים.
המשתמש אחראי בלעדית לנכונות פרטי ההתקשרות עימו.

עם רכישת המנוי, המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא אישיים. המשתמש אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא ימסור אותם לאחר. המשתמש ידווח מיידית לחברה במקרה של חשד לפרצת אבטחה בכרטיס המפרסם שלו.

האתר רשאי לדרוש מעת לעת מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות שם המשתמש והסיסמא.

האתר אינו מתחייב לזמינות הכרטיס בכל עת, וידוע למשתמש כי יתכן והפרעות או תקלות באתר וברשת עשויים לפגוע בזמינות כרטיס המפרסם.

רכישת מנוי מפרסם לאתר מותנית במתן פרטים אישיים.

הנהלת האתר רשאית להסיר כל כרטיס מפרסם לאחר ההרשמה ולבטל את המנוי, ככל שיימצא כי המשתמש מפר הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או זכויות קנין רוחני ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

באישור תנאי תקנון זה המשתמש מאשר כי החומר אשר יפורסם על ידו יפורסם בכרטיס המפרסם האישי ו/או בכל מקום נוסף באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, בצירוף שם המשתמש ופרטי ההתקשרות, כפי שנמסרו על ידי המשתמש.

היעדר אחריות על תכנים פרסומיים ו/או מקצועיים:

בשימוש באתר מצהיר המפרסם, כי כל המידע המפורסם הבלעדית. אין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אחראית בדבר נכונות המידע ו/או הצהרות המפרסם ו/או איכות שירות המפרסם ו/או טיב השירות שניתן על ידי המפרסם ו/או נכונות הפרסום מכל מין וסוג שהוא והאחריות כולה מוטלת על המפרסם. בכל טענה של המשתמש ו/או דרישה ו/או תביעה יפנה הגולש ישירות למפרסם וזאת לאור העובדה, כי אין הנהלת האתר ו/או החברה המפעילה אותו אחריות כאמור ואין מתפקידה לבדוק ו/או לפקח על תכני הפרסום ו/או על טיב השירות כאמור.

האתר, מנהליו ועובדיו אינם אחראיים על התכנים הפרסומיים המוצגים והמפורסמים באתר.

כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כאמצעי להצגת המידע מטעם המפרסמים באתר. בדיקת הנכס ו/או המשכיר ו/או המושכר ו/או המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

לפיכך, לא תישא הנהלת האתר ו/או מי מטעמה באחריות לתוכנו של הפרסום, למידע המתפרסם או לכל פרט אחר הקשור אליו, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירות המוצג באתר כאמור.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר נגרם על ידי מי ממשתמשי ו/או ממפרסמי האתר.

הנהלת האתר ומפעיליה אינם אחראים לטיבם של השירותים והמוצרים ולא נושאים באחריות של שירות, טיב והתאמתם לצרכן. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, פגם, נזק, מצג שווא ו/או תוכן שמוצג באתר. מובהר, כי האתר הנו "צינור" להעברת המידע בלבד ואין להסתמך על המידע המוצג באתר, ללא ביצוע בדיקה מקיפה מצדכם.

ניתן לאתר באתר בעלי נכסים ו/או משווקים ו/או מתווכים ו/או משכירים ו/או מי מטעמם, המציעים נכסים למכירה/השכרה. כל האחריות על פרסום מאמרים, תוכן שיווקי, פרסום וטיב השירות וכמובן איכות השירות או הפרסום או המושכר-הינו באחריותם הישירה והבלעדית של המפורסם בלבד.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, כגון זכויות היוצרים בעיצוב, קודי המחשב,סוגי תוכנות,מידע טכנולוגי, במלל ו/או בתוכן המוצג באתר ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינו רכושו של האתר בלבד או של כל צד שלישי שהעניק לאתר את האפשרות לשימוש בשירותים ובמידע. האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים. כל חומר גרפי וכתוב לרבות טקסטים, תוכן ומידע שמועלה על ידי המשתמשים, אין לפרסם או להציג בפומבי,להעביר, להעתיק,לשכפל, למכור, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי מידע ו/או חלק ממנו לשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב מהנהלת האתר.

למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת לשימוש זכויות היוצרים על ידי הנהלת האתר עבור הלקוח, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי היצירות וטקסטים המועלים לאתר מועלים באופן בלעדי לאתר ולא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת.

אחריות מפרסמים

מפרסם ו/או נותן שירות ו/או מפרסם מסחרי המפרסם באתר ומציע נכסים להשכרה ו/או את שירותיו לגולשים, מתחייב לעמוד בתנאים המוצעים על ידו לגולשי האתר. במידה ולא יעמוד בתנאים אלו, הוא מצהיר שידוע לו, כי אי עמידה בתנאי הפרסום מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן ו/או תביעה של הגולשים כנגדו וכן מהווה עבירה פלילית, אשר עשויה לגרור הגשת כתבי אישום פליליים.

המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מיידי, שאלמלא כן, ידוע להם כי הינם גורמים נזק תדמיתי לאתר אשר עשוי לגרור תביעות של הגולשים ושל האתר. במקרה שכזה שמורה להנהלת האתר הזכות למחוק נתונים אלו, מבלי לפגוע בזכויותיה על פי דין, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח ע"י אחד מנציגי האתר- המפרסם נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המפרסם עם כל המשתמע מכך כולל מעבר על תקנון האתר.

במידה והמפרסם יעלה תמונות ו/או תכנים אחרים לאתר חלה עליו החובה לדאוג, כי הוא בעל זכויות הקנין הרוחני בתוכן ו/או בתמונה המפורסמת על ידו. במידה ויגרם להנהלת האתר איזשהו נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית, כתוצאה מהפרת זכויות יוצאים שיעשה מפרסם במדרת האתר, הרי שהמפרסם מתחייב לשפות ו/או לפצות ו/או לשלם להנהלת האתר ו/או למי מטעמה את כל הנזק שנגרם לה כתוצאה מהאמור, וזאת בתנאי שהמפרסם יהיה רשאי להתגונן מפנ התביעה ולסתור את הטענות עד לקבלת פסק דין חלוט.

נוהל הודעה והסרה

אתר "Spacez" הינו אתר המכיל תוכן , אשר מועלה על ידי המשתמשים ומפרסמים.
בהתאם לתנאי השימוש דנן, העלאת תכנים לאתר על ידי צדדים שלישיים כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לאתר כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

אם בכל זאת הנך סבור כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, הנהלת האתר מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", אשר נקבע בפסיקת בית המשפט בעניינים אלו.
בהתאם, יובהר כי האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה, תוכן פוגעני וכיו"ב, בנוגע לכל תוכן שהינו "תוכן גולשים ו/או תוכן פרסומי" שהועלה על ידי המפרסמים, שכן כאמור וכמפורט לעיל, האתר מהווה "צינור" להעברת המידע בלבד, כפי שהתקבל על ידי המפרסמים והוא מוצג באתר בנוחה קלה לשימוש ולהבחנה בין נתוני הנכסים השונים.

העלאת תכנים לאתר

מבלי לפגוע במה שנאמר, למען הסר ספק, המשתמש מתחייב אל מול האתר כדלקמן:

המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים הרלוונטיים לאתר והוא מאשר בזאת להנהלת האתר להסיר כל תוכן אשר אינו עומד בתנאי זה ואינו רלוונטי לפעילות האתר.

השימוש באתר לצורכי פרסום תוכן שיווקי הינו רק באזורים המיועדים לכך.

חל איסור חמור על כל פרסום ישיר ו/או עקיף של אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי האתר, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

העלאת תכנים על ידי משתמשים ונותני שירותים כולל סרטוני וידאו ו/או אלבומים ו/או פורומים ו/או תמונות לאתר או כל חומר ושירות שמהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע/ים המפורסמים ו/או הטעיה, הם באחריות המשתמש שמעלה אותו. הפרת זכויותיהם של צד שלישי או פגיעה בשמם או כל הפרה של זכויות מסחריות מכל מין וסוג שהוא אינם באחריות האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

אסורה ההצקה והשימוש בשפה מעליבה,גסה,אמירות טורדניות ומגונות לכלל הגולשים השונים באתר . גם העלאת תכנים ושליחת מיילים הפוגעים באוכלוסייה גם כן אסורים. כמו כן, גם תוכן שיווקי מחקרי ופרסומים, לא יועלו באף דרך שתגרום נזק לאתר ומנהליה. כל פרסום/הודעה חוזר או פוגעני, כרטיסי מפרסמים ושירותים מקצועיים –אסור.

בעת העלאת חומרים ותכנים פרסומיים כגון: צלילים, מוסיקה, תמונה, וידאו, מידע, תוכן, טקסט וחומר נוסף שמועלה על ידו באתר הינו באחריותו של המשתמש בלבד. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לכל המידע והתוכן שהעלה באתר. הנך מצהיר שכל מידע, תוכן ומסר שמועלה על ידו יעמדו בזכות הקניין הרוחני ולא יפגעו בזכותו של אף אדם ו/או צד שלישי. וכי הנך הבעלים המקורי או בעל זכות הקניין הרוחני או הרישיון בקשר עם התוכן שמועלה על ידך. במידה ויגרם נזק לצד שלישי ו/או לאתר ו/או לחברה אם הפרת זכות קניין רוחני כלשהו, כגון זכויות יוצרים – המשתמש ישפה ויפצה את האתר ו/או מי מטעמו על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שהנהלת האתר הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי המשתמש באתר. המשתמש מוותר על כל דרישה וטענה כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק, הוצאות משפטיות סבירות, וזאת בתנאי שהמפרסם יהיה רשאי להתגונן מפנ התביעה ולסתור את הטענות עד לקבלת פסק דין חלוט.

הבהרה למען הסר ספק, האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי האתר, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ו/או על מפרסמים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ"ל אסור לפרסום . שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

בכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה. כמו כן, הנהלת האתר יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

אסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור.

משתמש לא ישלח לאתר או יעלה דרכו מידע מעודד או בלתי חוקי שמסייע ומוביל למעשה שיכול להוות עבירה פלילית שיכולה להטריד ולפגוע בשאר המשתמשים ו/או בכלל.

אסור להעלות חומר בעל תוכן מאיים, פוגעני, הוצאת לשון הרע, פוגע ברגשות הציבור, בוטה, מעליב, גס, עויין, גזעני שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל ויכול להיות בסיס לתביעה אזרחית.

אין להפנות לקישורים (לינקים) שאינם מאושרים ע"י האתר.

שימוש במידע המנוגד לכללים הנהוגים באינטרנט ועלולים לגרום לנזקים ולפגוע במשתמשי האתר והאינטרנט לרבות שליחת מיילים המוניים באמצעות המייל או הודעות טקסט בטלפון ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, הרשמה לשירותים המצריכים תשלום והרשמה מראש ללא תשלום והרשמה אליהם-הינם עבירה על החוק.

במידה וינהג המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה, הנהלת האתר/חברה רשאית לחסום ו/או להסיר את התכנים שהיא רואה לנכון ואף למנוע את הגלישה וצריכת השירותים השונים מבלי שהיא תצטרך לספק הסבר מפורש לכך. כאמור, אין בהפסקת והגבלת השירותים הניתנים באתר סיבה מספקת בכדי שהמשתמש ישתמש בצורה שונה בתנאים הרשומים במסמך זה.

האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מן האתר כל תוכן, לרבות תוכן שיווקי ופרסומות על פי שיקול דעתו אם ימצא שהינו פוגעני ו/או אינו עומד בתקנון זה.

האתר אינו אחראי על הפרסומים והתוכן השיווקי המתפרסם על ידי המפרסמים.

כמו כן, למשתמש לא תהיה אף טענה ו/או תביעה ודרישה בהמשך לאותם שינויים שנעשים והתקלות הנלוות שיכולות להיגרם תוך כדי שינוי, כלפי האתר ומנהליו .

האתר רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ואת תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון- וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה מראש.

האתר רשאי למנוע ו/או להסיר אתר ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את המשתמשים.

הנהלת האתר תוכל למנוע את חזרתו בשנית של המשתמש לאתר אף אם החליף שם משתמש וסיסמא לפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר על החלטתה.

כמו כן, לשיקול דעתו של האתר אם להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת האתר ומנהליו שרואים בו כפוגע וללא הצורך לספק הסבר על כך. בנוסף לאי החזרת הסכום ששולם על השירות באתר ואם נעשתה פגיעה באתר ו/או שירותיו ו/או לגולשיו וכל היוצא בזה, האתר רשאי לתבוע סכום פיצוי הולם לפי החלטתו.

פרסום באתר

האתר מעמיד לרשות המשתמשים לוחות שונים לצרכי פרסום וכן לוח כתבות ומאמרים (להלן:"הלוחות").

הפרסום בלוחות הינו כפוף לכל הוראה בתקנון זה בקשר עם העלאת תוכן לאתר.

בנוסף על כל האמור בתקנון זה, על הפרסום בלוחות ובכלל להיות רלוונטי לתחום פעילות האתר , בשיטות המוכרות על ידי האתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר כל פרסום מהלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, ככל שתמצא לנכון כי הפרסום מפר תנאי מתנאי תקנון זה.

מובהר בזאת כי הנהלת האתר תסיר כל מודעה אשר תצבור לחובתה ריבוי חוות דעת שליליות ו/או תימצא כבלתי מתאימה ו/או הולמת את הסטנדרטים אשר הציב האתר.

הסרת אחריות

האתר אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של שירותים שמועלים על ידי משתמשים, לרבות פרסומים בלוחות השונים.

אין האתר אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי. האתר לא מתחייב שלא יהיו שירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה (תקלות, טעויות, הפסקות). כמו כן, האתר איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, תקשורת ספקים, חומרה ונזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר.

שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. האתר מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרם לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידם.

האתר רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.

האתר רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי המשתמשים הרשומים ולהעבירם לצד שלישי בכדי לחשוף את פרטי המשתמש ו/או בכדי לעדכן ולדוור בחומר שיווקי ו/או בהודעות SMS ו/או מיילים ובכל דרך נוספת בה תחפוץ הנהלת האתר. גולש שרשום באתר ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לאתר.

האתר שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר ולסרב לעלות אותם אם לפי דעתו יכולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים באתר בצורה ישירה או עקיפה כגון קישורים (LINK) לאתרים אחרים ושירותים נוספים ותקינות האתרים השונים אינם באחריות האתר.

כל תקשורת עם צד שלישי הינו בתנאי ובאחריות של הגולש עם גורם צד שלישי- האתר אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראי על אף טענה ו/או עגמת נפש ו/או נזק למחשב ו/או ציוד קצה ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.

הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר באשר למידע המפורסם, אמינותו ואיכותו.

באתר נערכים מידי יום שינויים במידע, האתר אינו אחראי לנזק מקרי ו/או ישיר של איבוד נתונים ו/או רווחים שנובעים משימוש בשירות, תכנים, שירותים ומידע הקיים באתר. גם במידה והאתר מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.

כל ניסיון של האתר לעזור לפתור פנייה ו/או בעיה של משתמש מכל סיבה שהיא, העזרה לא תתפרש באף צורה כאילו החברה נוטלת אחריות על הדברים.

המשתמש ו/או המפרסם מתחייב לפצות ולשפות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) שתיגרם לאתר ו/או הנהלת האתר, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש דנן ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק, וזאת בתנאי שהמפרסם יהיה רשאי להתגונן מפנ התביעה ולסתור את הטענות עד לקבלת פסק דין חלוט.

במידה וישנה סוגיה אשר קיימת מחלוקת לגביה וקשורה לשימוש באתר או למוצרים השונים שמופיעים בו, הזכות הסמכותית המשפטית היחידה תהיה של בתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז .

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מפרסם ע"י אחד מנציגי האתר- המפרסם נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המפרסם עם כל המשתמע מכך כולל מעבר ואישור תקנון האתר.

פרטיות

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

האתר רשאי להציג בפני המשתמשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של המשתמש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.

מסירת המידע תתבצע על ידי האתר היא כפופה להסכמת המשתמש, כפי שתבוא לידי ביטוי באישור התקנון ורישום לאתר, על ידי מסירת פרטי התקשרות.

הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם המשתמשים, ישמרו במאגרי האתר וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק.

האתר יהיה רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע פרסומי כאמור.

המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא"ל [email protected] ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו של האתר.

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

האתר מקפיד לשמור על פרטיותם של הגולשים. מידע זה נשמר על פי חוק פרט למידע ונתונים שפורסמו על ידי גולשים בצורה פומבית. במידה ומתחיל הליך משפטי בין האתר לגולש, האתר שומר לעצמו את היכולת לחשוף את פרטיו ו/או מידע שהגולש עושה באתר שמפר את התנאים הקיימים או אף אם האתר ומנהליו חוששים שיכול להיגרם נזק עתידי להם ו/או לאתר ו/או עובדיו ו/או צד שלישי. עצם השימוש והגלישה באתר מהווה הסכמה לבדיקה באמצעות כלים שונים כגון "cookies".

האתר רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות.

האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות אשר תחול מרגע פרסומה באתר.

אישור קבלת פרסומת

אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס"ח- 2008 (להלן: "החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת האתר בדוא"ל: [email protected] או בטופס צור קשר באתר.

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, הנהלת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

תנאי התשלום

בעת ההרשמה, ניתן להשאיר פרטים ונציג מטעם האתר יחזור אל המפרסם טלפונית בכדי לבצע סליקת אשראי מולו.

בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת דואר אלקטרוני נגיש.

לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

ביטול מנוי בתשלום לפני סיום תקופתו- יתאפשר בכפוף למתן הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של "Spacez", כמפורט בתקנון זה לפחות 5 ימי עסקים מראש.מתאים? למען הסר ספק, בשום מצב המשתמש לא יהיה זכאי להשבת כספים רטרואקטיבית, בין אם עשה שימוש באתר ובין אם לאו וזאת למעט בגין תקופה המאוחרת ב 5 ימי עסקים ממועד הודעת הביטול שנתן בכתב כאמור, בגינה במידה וחויב הרי שיוחזרו לו הכספים.

במידה ותקלה טכנית באתר מנעה שימוש במנוי לאחר תחילת ספירת התקופה הנקובה, ולפני סיומה, יוכל המשתמש לפנות לחברה על מנת לקבל הארכת תקופת המנוי בגין הזמן שבו האתר לא היה זמין.

האתר רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקם ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.

האתר שומר על זכותו שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת האתר ומנהליו שרואים בו כפוגע.

יצירת קשר

במידה ונתקלת בבעיה או שאלה על האתר ושירותיו, הינך יכול לפנות אלינו בדוא"ל: [email protected]